Dánh cho tất cả các Kohai.

Mua ngay

Số bài học

58

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: Bảng tổng hợp 385 Hán Tự N3. 

Chương 2: 335 Hán Tự và Từ Vựng thường gặp N3 .

CHương 3: 200 câu hỏi luyện tập N3. 

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dánh cho tất cả các Kohai.

Miễn phí Đăng ký